Ogłoszenia

 

 Uwaga

W dniu 30 października 2018r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. 1 Maja 30 w Giżycku, w Sali nr 7 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w zawodzie Stolarz z kursem uzupełniającym Stolarz Jachtowy, w ramach projektu: ,,Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego).

Serdecznie zapraszamy.


Uwaga

W dniu 6 listopada 2018r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. 1 Maja 30 w Giżycku, w Sali nr 7 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w zawodzie hotelarz kwalifikacja T.11.Planowanie i realizacja usług w recepcji, T.12 Obsługa gości w obiektach świadczących usługi hotelarskie (3 semestry), w ramach projektu: ,, Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur’’  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych).

Serdecznie zapraszamy.


Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w Projekcie CKZiU w Giżycku ogłasza rekrutację uzupełniającą w realizowanym projekcie „ Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na:

  1. Sześciu uczestników szkoleń dla nauczycieli na kurs instruktora praktycznej nauki zawodu.

  2. Jednego uczestnika szkoleń dla nauczycieli na kurs stolarza jachtowego.

Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 16.04.2018 r.

UWAGA !

      Dla potrzeb realizowanego Projektu CKZiU w Giżycku przedłuża termin składania ofert  w ramach szacowania wartości i rozeznania rynku na usługi związane z przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli do dnia 11.05.2018 r.